Банкеръ Daily

Новини

МАЙ 96 ЩЕ ИМА НОВ СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Компанията за производство на горно облекло Май 96 АД, Монтана, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 11 юни, стана ясно от поканата в Държавен вестник. То ще гласува за избор на нов съвет на директорите. Проектът за решение предвижда одобряване срокът на мандатност на новия борд да бъде пет години и на месечното възнаграждение на всеки член на мениджмънта да бъде по две средни работни заплати на дружеството. Заедно с това ще се вземе решение и по предложението за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им за 2008 година.
Акционерите ще обсъждат и доклад за дейността на дружеството, годишния счетоводен отчет за 2008 г. и начина за разпределение на печалбата за изминалата година.
При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 26 юни на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството - ул. Индустриална №6, Монтана.
Капиталът на текстилната компания е разпределен между група физически лица, като Станимир Димитров Георгиев държи дял от 58.047% от акциите с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във