Банкеръ Daily

Новини

Ловешката фирма Никром тръбна мебел разпределя по 0.30 лв. дивидент

Редовното общо събрание на Никром тръбна мебел АД - Ловеч (A1AA), което ще се състои на 15 юни, ще вземе решение за разпределяне на дивидент от по 0.30 лв. за една акция. Това ще стане ако акционерите одобрят доклада за дейността и годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година и анализа на експерт-счетоводителя за извършената проверка. Нетната печалба за миналата година на фирмата е в размер на 617 хил. лева.
В дневния ред е и точката за промени в устава на дружеството.
При липса на кворум (2/3 от капитала), ново заседание на общото събрание със същия дневен ред и на същото место и от същия час ще се проведе на 29 юни.
Последната дата за сключване на сделки с акции на фирмата за производство на мебели на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 28 май.
Предметът на дейността на Никром Тръбна мебел включва производство на метални мебели за обзавеждане на битови, канцеларски, търговски, учебни помещения и заведения за търговска дейност.
Дружеството е с традиции както на българския пазар, така и извън страната. Над 90.65% от произвежданата продукция на Никром Тръбна мебел се изнася извън България. На външния пазар основен дял в продажбите заемат световно утвърдили се фирми като ИКЕА - Швеция и Калигарис и Оливо и Годеаси - Италия, които имат развити търговски мрежи и чрез които се продава продукция на пазарите на САЩ, Канада, Европа и Азия. Продажбите на италианските фирми Калигарис и Оливо и Годеаси, както и на вътрешния пазар, се осъществяват чрез основния й акционер Никром ЕООД.
Регистрираният акционерен капитал на Никром Тръбна мебел e 973 хил. лв., разпределен в 972 811 броя безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност един лев всяка от тях.
Към 31 декември 2009 г. акционерният капитал е разпределен между Никром индъстри ЕООД с дял от 31.66%, Никром ЕООД с 68.28% и група физически лица, които държат 0.06% от книжата с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във