Банкеръ Daily

Новини

ЛИЦЕНЗИРАХА НОВО ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ

С решение на Комисията за финансов надзор от 12 юли Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ, гр. София, получи лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел. Основната му сфера на дейност ще е инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). Комисията потвърди и проспекта за публично предлагане на 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка, издадени от Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ в резултат на първоначално увеличаване на капитала на дружеството. Емисията /в процес на (емитиране) е вписана в публичния регистър.

Facebook logo
Бъдете с нас и във