Банкеръ Daily

Новини

КЗК САНКЦИОНИРА ТРИ СДРУЖЕНИЕ НА ХЛЕБОПРОИЗВОДИТЕЛИ И СЛАДКАРИ

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция от 15 000 лв. на Федерация на хлебопроизводителите и сладкарите в България (ФХСБ) - София и две имуществени санкции по 10 000 лв. на сдружение “Регионален съюз на хлебопроизводителите и сладкарите” - Бургас (РСХС-Бургас) и Асоциация на хлебопроизводителите и сладкарите “Хляб за България” (АХСХБ) - София, съобщиха от пресцентъра на КЗК.
КЗК образува производство през юли 2007 г. във връзка с множество съобщения в медиите за масово увеличаване на цената на хлябa.
Проучването показва, че сдруженията играят активна роля при формиране на ценовите очаквания и прогнози на пазара на хлебопроизводството в страната. В редица свои изявления в периода 2003-2007 г. техни представители коментират, прогнозират и препоръчват определени цени на хляба, които да бъдат наложени от страна на членовете – предприятията хлебопроизводители. Обсъждат се и конкретни мерки за борба с конкурентите, които предлагат хляб на по-ниски цени.
Санкционираните страни в качеството си на сдружения на предприятия са създали реални условия за съгласувано поведение на участниците на съответния пазар, като по този начин са направили опит да нарушат тяхната готовност и стимул да се конкурират помежду.
Анализът на комисията сочи, че сдруженията са създали и прилагали механизъм за антиконкурентно сътрудничество между своите членове, взели са конкретни решения, чрез които да се постигне съгласувано определяне на съществените аспекти от пазарното, в т.ч. и ценово, поведение на независимите конкуренти на пазара. Регулярно са изготвяни справки за цените на хляба и брашното за определени периоди по региони и събраната информация е разпространявана с конкретни указания за планирано увеличение на цената на хляба. Провеждани са множество срещи с ясна и категорична цел да се постигне атиконкурентна уговорка между членуващите предприятия, относно прилаганите цени, за да се защитят техните интереси срещу конкуренти, предлагащи хляб на по-ниски цени. Спрямо последните са предприемани мерки за сезиране на редица контролни органи, които да извършат проверки за прилагане на „прекалено ниски цени на хляба, които се поддържат в някои региони от нелигитимни хлебопроизводители”.
Иззетите писмени доказателства сочат, че членовете на ФХСБ са осъзнавали, че дори обсъждането между преки конкуренти на цените на хляба, както и предприемането на общи координирани действия противоречи на правилата на конкуренцията.
Установено е, че сдруженията са събирали от членовете си „чувствителна информация”, която впоследствие е ставала достояние на всички. Според европейската практика, обменът и разкриването на такава информация сред конкуренти, особено на пазари, на които оперират много на брой малки и средни предприятия, е от обективно естество да доведе до съгласуване или координиране на поведението им.
Комисията счита, че дейността на сдруженията представлява съвкупност от конкретни техни актове и действия, които сами по себе си не водят до възникване на антиконкурентен ефект, но анализирани в тяхната цялост и в конкретния пазарен контекст, биха могли да доведат до нарушаване, ограничаване или предотвратяване на конкуренцията в страната.
За разкриването и изземването на доказателствата са използвани възможностите на Forensic-лабораторията на КЗК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във