Банкеръ Daily

Новини

КЗК РАЗРЕШИ НА ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ДА ПРИДОБИЕ ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ АД

Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация чрез придобиване на едноличен контрол от Винер Щедтише Ферзихерунг АГ Виена Иншурънс Груп (ВИГ), Австрия върху дейността на „Ти Би Ай България” АД и контролираните от него дружества.
Към момента Ти Би Ай България се контролира съвместно от ВИГ и Кардан Файненшъл Сървисиз Б.В., Холандия.
Придобиваното предприятие участва в управлението на няколко дружества на различни продуктови пазари – имуществено (общо) застраховане, животозастраховане, презастраховане, консултантски услуги, доброволни здравноосигурителни услуги и услуги, предоставяни от службите по трудова медицина и извънболничната специализирана медицинска помощ. С изключение на имущественото застраховане и животозастраховането, не се очаква в резултат на концентрацията да настъпят сериозни изменения на тези пазари.
Пазарният дял в имущественото застраховане на участниците в сделката, ЗАД Булстрад и ЗК Български имоти, е 17,92% за 2008 г. На пазара се наблюдава преразпределение, като повечето от малките и средни застрахователни дружества показват по-бързи темпове на растеж, докато големите участници отстъпват от пазарните си позиции. Въпреки очакваната лидерска позиция на ВИГ на пазара, КЗК счита, че сделката няма да доведе до установяване или засилване на господстващо положение и да възпрепятства значително ефективната конкуренция.
На пазара на животозастраховането участниците в концентрацията ЗАД Булстрад живот и ЖЗК Български имоти имат дял 10,24%, значително по-нисък от този на лидерите ЗАД Алианц България Живот и ЗПАД ДЗИ поотделно. Анализът на пазара го определя като сравнително конкурентен. Комисията счита, че в резултат на сделката няма да настъпят съществени изменения в пазарната структура и няма да има негативно въздействие върху ефективната конкуренция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във