Банкеръ Daily

Новини

КЗК прие Насоки за противодействие срещу тръжни манипулации в процедури за възлагане на обществени поръчки

Камисията за защита на конкуренцията прие Насоки за противодействие срещу тръжни манипулации в процедури за възлагане на обществени поръчки. Това съобщиха от регулатора. Целта на насоките е да очертае основните конкурентни проблеми, които се наблюдават в процедурите за възлагане на обществени поръчки, факторите, които определят подобно поведение, както и обстоятелства, които са индикация за наличието му. С оглед постигане на максимална яснота на представените Насоки, те се придружават от Списък на обстоятелства, наличието на които обуславя съмнения за тръжни манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръчки.
Насоките и Списъка са ориентирани най-вече към възложителите на обществени поръчки, тъй като тяхна е ключовата роля в процеса на избор на най-изгодните за държавата ценови и качествени предложения в тръжните процедури. Но те са насочени също така и към повишаване на информираността на всички лица, заети в процеса на възлагане на обществени поръчки, на всички граждани, стопански субекти и държавни органи, заинтересовани от ефективно разходване на публичните средства чрез процедурите за възлагане на обществени поръчки.
При изработването на посочените два документа са използвани предоставените Насоки на Комитета по конкуренция на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), в който КЗК бе поканена да участва като наблюдател през м. февруари 2010 г. Освен това, те отразяват и най-добрите практики в тази област в други държави, участващи в работата на Комитета по конкуренция на ОИСР, включително и държави членки на ЕС.
Разграничавайки възможните ограничения на конкуренцията при възлагане на обществени поръчки на две групи: публични и частни, в Насоките си КЗК определя, че тръжните манипулации представляват частни ограничения на конкуренцията и са налице винаги когато предприятията, от които се очаква да се конкурират за спечелване на определена поръчка, се уговарят за предлагане на по-високи цени или по-ниско качество на стоките или услугите или разпределят помежду си поръчките, като по този начин предотвратяват, ограничават или нарушават конкуренцията при възлагането им. При всяка тръжна манипулация на обществени поръчки се наблюдава координация или съгласуване между участниците с цел да се предопредели изборът на възложителя относно предприятието, което да бъде определено за изпълнител на доставката.
Съгласно новия Закон за дащита на конкуренцията, тръжните манипулации на обществените поръчки вече са уредени като една от възможните форми на картел между предприятия, нарушение по чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) и/или чл. 101 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС). Участващите в нарушението предприятия могат да бъдат наказани от КЗК с имуществени санкции в размер до 10 % от оборотите им, реализирани през предходната финансова година.
Според КЗК противодействието срещу тръжните манипулации като форми на забранено поведение на предприятията следва да започне да се провежда от самите възложители на обществените поръчки. За да намалят риска от тръжни манипулации, възложителите на обществени поръчки е необходимо да откриват и организират процедурите по начин, който максимално да затруднява координацията и съглашението между участниците. В тази връзка Комисията дава на възложителите конкретни препоръки относно организирането и провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки с оглед предотвратяване и разкриване на тръжни манипулации от страна участниците в тях.
От друга страна, с правомощията си за разкриване и санкциониране на картели между предприятия, КЗК може ефикасно да противодейства на тръжните манипулации при възлагане на обществените поръчки. От съществено значение за ефективната антикартелна практика на КЗК е съдействието от страна на възложителите, които следва да подават до КЗК сигнали при наличие на обстоятелства, които обуславят съмнение за тръжни манипулации. Освен това, КЗК посочва, че може да използва и информацията, която се събира в регистъра на обществените поръчки, администриран от Агенцията по обществени поръчки (АОП). Също така могат да бъдат използвани и материалите, събрани в хода на производствата пред КЗК по обжалване на обществени поръчки по реда на ЗОП, които могат да послужат като първоначални основания за образуване на производства за установяване на нарушение по чл. 15 от ЗЗК и/или чл. 101 от ДФЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във