Банкеръ Daily

Новини

КЗК отмени решение на Медицински университет - София


Комисията за защита на конкуренцията е отменила като незаконосъобразно решение на ректора на Медицински университет-София за обявяване на класираните участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Извършване на строително монтажни работи по проект Подходяща и рентабилна инфраструктура за МУ - София. Договорът е съгласно схема за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР, Приоритетна ос 1 Устойчиво и градско развитие, Операция 1.1. Социална инфраструктура.
Проучването е установило, че твърдението на жалбоподателя Нивел ООД за липса на мотиви относно неприемането на предложението му за изпълнение на фасадната изолация на Медицинска библиотека, е основателно.
Предвид факта, че никъде в мотивите на изборната комисия и на възложителя не е посочено защо предложеното изпълнение не отговаря на изискванията на документацията, от КЗК казват, че отстраняването на участника от процедурата е немотивирано според чл. 73, ал. 2 от ЗОП и с оглед на това отстраняването на офертата е неоснователно и незаконосъобразно.
На основание установеното нарушение КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап преглед на Ценово предложение в Плик № 3 при спазване на мотивите, изложени в решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във