Банкеръ Daily

Новини

КЗК отмени решение на кмета на община Белица


Комисията за защита на конкуренцията е отменила като незаконосъобразно решение на кмета на община Белица за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Обновяване и развитие на населените места и основни услуги за населението и икономиката в селските райони в община Белица с пет обособени позиции, съобщиха от регулатора.
Проучването е установило, че в противоречие на Закона за обществените поръчки (ЗОП) възложителят е поставил изискване банковата гаранция да се усвоява, когато участник е обжалвал решението за избор на изпълнител, като неговото единствено правомощие в тези случаи е да задържи гаранцията за участие до решаването на спора по същество.
На второ място от комисията отбелязват, че неправилно в методиката за оценка на офертите по показател срок на изпълнение е заложено, че предложения с нереалистични срокове получават 0 точки. В случая поставянето на 0 точки предполага оценяване и на предложения, които не отговарят на изискванията на възложителя.
Съгласно ЗОП предложение, което не отговаря на зададените рамки в документацията, следва да бъде отстранено, а не оценено и класирано.


Facebook logo
Бъдете с нас и във