Банкеръ Daily

Новини

КЗК отмени незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на Ученически отдих и спорт

Комисията за защита на конкуренцията е отменила като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на Ученически отдих и спорт ЕАД за класиране на участниците и избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет Извършване на охрана на почивни бази, собственост на УОС ЕАД, находящи се на територията на община Несебър, открита с решение на възложителя. Информацията е от пресцентъра на контролния орган. Комисията връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап проверка съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, съобразно мотивите, изложени в настоящото решение.
КЗК е установила, че тръжната комисия неправилно е изискала от жалбоподателя представянето на Приложение № 1 и Приложение № 2 към индивидуална лицензия, издадена от Държавната комисия по далекосъобщенията вместо разрешение за ползване на радиочестотен спектър за електронни съобщения, издадено от КРС. Жалбоподателят впоследствие сам представя искания документ.
От комисията считат, че изборната комисия неправилно е тълкувала чл. 38, ал. 9 от НВМОП, забраняваща представянето на други документи освен посочените в съставения протокол, тъй като приложените документи в случая са пряко свързани един с друг и удостоверяват правото на участника да ползва индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър. Следователно предлагайки за отстраняване ВТА ООД с мотива, че обхвата на действие на Индивидуалната лицензия не отговаря на изискванията на възложителя без да разгледа Разрешението на КРС, комисията за провеждане на процедурата е действала незаконосъобразно.


Facebook logo
Бъдете с нас и във