Банкеръ Daily

Новини

КЗК отмени незаконосъобразна заповед на кмета на община Пордим

Комисията за защита на конкуренцията е отменила като незаконосъобразна заповед № 23/01.02.2011 г. на кмета на община Пордим за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на малка обществена поръчка, с предмет: Реконструкция и преустройство на Дом за деца лишени от родителски грижи Младен Антонов на село Тотлебен, община Пордим, област Плевен. Информацията е от пресцентъра на контролния орган. Комисията е върнала преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап преглед на представените от офертите на участниците документи в плик № 2 – Предложение за изпълнение на поръчката, при спазване на методиката за оценка на офертите, както и при спазване на мотивите, изложени в настоящото решение.
В КЗК са постъпили две жалби срещу избора на изпълнител в обществената поръчка – от ВодСтрой 98 АД и ДП Строителство и възстановяване.
Комисията намира за основателни твърденията на жалбоподателя ДП Строителство и възстановяване, че протоколите от работата на изборната комисия и крайният акт на възложителя не са мотивирани, както и че в протоколите от заседанията на комисията липсват каквито и да било кратки описания на предложенията и начина на оценката им.
КЗК също така е установила, че по показател Гаранционен срок машини, съоръжения и оборудване изборната комисия не е спазила предварително обявената от възложителя методика за оценка и е взела решение да не извършва оценяване на отделните предложения на кандидатите по този показател. В резултат на това се е стигнало до неправилна комплексна оценка на офертите.
Комисията е оставила без уважение жалбата на ВодСтрой 98 АД след като установи, че участникът не е представил изискваните от възложителя документи, удостоверяващи степента на завършеност на строителство на обектите, в които е участвал като изпълнител. Комисията счита, че участникът е отстранен законосъобразно от участие в процедурата, тъй като не отговаря на предварително заложените в документацията и обявлението за обществената поръчка минимални изисквания за допустимост.

Facebook logo
Бъдете с нас и във