Банкеръ Daily

Новини

КЗК излезе със становище за промените в Закона за частните съдебни изпълнители

Комисията за защита на конкуренцията изготви становище по проект на Закон за изменение на Закона за частните съдебни изпълнители по искане на Камарата на частните съдебни изпълнители. Проектът предвижда въвеждане на задължение за частните съдебни изпълнители да заплащат държавни и местни такси, дължими за получаване на информация за длъжника.
Според Камарата проектът противоречи на разпоредбите на ЗЗК, като създава условия за нелоялна конкуренция между държавните и частните съдебни изпълнители, защото държавните са освободени от заплащането на такива такси.
В хода на проучването КЗК изиска становища от компетентните държавни органи и представители на бизнеса. Според Министерството на правосъдието, Министерството на финансите и Министерството на регионалното развитие и благоустройство промяната на закона ще се отрази единствено върху имуществената сфера на длъжниците по принудителното изпълнение, които не са изпълнили доброволно своите задължения, нарушавайки установения в страната правов ред. Според Българската търговско-промишлена палата и Асоциацията на банките в България, изменението на закона ще доведе до увеличаване на разноските по изпълнителните дела при частните съдебни изпълнители, които се заплащат от взискателя и впоследствие се начисляват на длъжниците, за разлика от разноските по същото изпълнително дело, образувано при държавен съдебен изпълнител.
При анализа на предложеното изменение на закона, Комисията проучи правната уредба на страните членки на ЕС. Проучването сочи, че във всички страни съдебните изпълнители са само държавни или само частни. Изключение от тях прави единствено Обединеното кралство, където е налице смесена система. Всеки един от видовете съдебни изпълнители е натоварен със свои собствени правомощия и те не са конкуренти. Подобно на България, таксите за извършване на изпълнителни действия се определят с акт на компетентния държавен орган и са за сметка на длъжника.
Комисията за защита на конкуренцията прие, че частните и държавните съдебни изпълнители не са конкуренти помежду си, защото държавните не са „предприятия” по смисъла на ЗЗК. Те са служители по трудово правоотношение, събираните за извършените от тях действия такси остават в полза на държавния бюджет и не формират печалба за самите тях.
От друга страна, частните съдебни изпълнители са свободна професия и са „предприятия” по смисъла на закона, защото предоставят услуги и реализират печалба в частен интерес, независимо че работят по фиксирана тарифа. Законът им предоставя и възможност за свободно договаряне на допълнителни възнаграждения на пазарен принцип. Те носят финансовия и стопански риск от своята дейност.
Следователно антиконкурентен ефект от изменението на закона би съществувал, само ако поставя в привилегировано положение някои от частните съдебни изпълнители спрямо други и създава необосновани бариери пред навлизането на нови участници на пазара. Според Комисията адресати на нормата ще бъдат всички частни съдебни изпълнители и не са налице условия, които създават неравнопоставеност между тях

Facebook logo
Бъдете с нас и във