Банкеръ Daily

Новини

Към края на юни 3 841 181 лица са осигурени във фондове за допълнително пенсионно осигуряване

Към 30 юни на пазара работят девет пенсионносигурителни дружества, които управляват двадесет и осем фонда за допълнително пенсионно осигуряване. Акумулираните нетни активи във фондовете за допълнителното пенсионно осигуряване (ФДПО) са в размер на 3.447 млрд. лв., в това число в универсалните пенсионни фондове (УПФ) 2.455 млрд. лв., в професионалните пенсионни фондове (ППФ) 465.237 млрд. лв., в доброволните пенсионни фондове (ДПФ) 524.501 млрд. лв. и в доброволните пенсионни фондове по професионални схеми (ДПФ по ПС) 2.328 млрд. лева.
Данните са от публикувания от комисията за финансов надзор пазарен обзор на допълнителното пенсионно осигуряване за първото полугодие.
От натрупаните в УПФ 2.455 млрд. лв. най-голям относителен дял от 26% е инвестиран в държавни ценни книжа, 25% са вложени в акции и други дялови инструменти, 22% са в банкови депозити, 21% в корпоративни облигации и 3% в инвестиционни имоти.
От натрупаните в ППФ 465.237 млрд. лв. най-голям относителен дял от 28% е инвестиран в акции и други дялови инструменти, 23% са вложени в корпоративни облигации, 22% са в държавни ценни книжа, 20% в банкови депозити и 2% в инвестиционни имоти.
От натрупаните в ДПФ 524.501 млрд. лв. най-голям относителен дял от 28% е инвестиран в корпоративни облигации, 28% са вложени в акции и други дялови инструменти, по 17% са в банкови депозити и държавни ценни книжа и 7% в инвестиционни имоти.
Към края на юни 3 841 181 лица са осигурени във ФДПО. В това число 2 998 878 в УПФ, 232 187 в ППФ, 605 237 в ДПФ и 4 879 в ДПФ по ПС. Спрямо края на 2005 г. нарастването на осигурените лица е с 29%, или 869 342 души.

Facebook logo
Бъдете с нас и във