Банкеръ Daily

Новини

КТИ намали консолидираната си загуба

Пловдивската Корпорация за технологии и иновации АД (бившата Корпорация за технологии и иновации Съединение АД) завърши третото тримесечие с консолидирана загуба в размер на 102 хил. лв., показват цифрите в междинния финансов отчет.


Общите приходи на бившия приватизационен фонд за деветте месеца на тази година намаляват с над една трета - 34.18% спрямо същия период година по-рано, до 1.377 млн. лева. Нетните приходи от продажби на групата в края на септември са на стойност 1.204 млн. лв. и формират 87.44% от всички парични постъпления във фирмата. Спрямо същия период на миналата година те намаляват с 39.38 процента.


Намалялата производствена и търговска дейност, както и прилагането на програма за оптимизиране позволи на групата да отчет спад и при общите разходи - с 50.20% на годишна база, до 1.509 млн. лева.


Собственият капитал на Корпорация за технологии и иновации към края на септември е на стойност 22.078 млн. лева като спрямо същия период на 2011 г. намалява с 4.51 процента.


В неконсолидирания си отчет холдинговото дружество е на загуба през третото тримесечие в размер на 56 хил. лева.


Холдингът притежава мажоритарни пакети от акции в три публични дъщерни дружества, каквито са Оптела АД - Пловдив, Орфей Клуб Уелнес АД и Атлас Финанс ЕАД, чийто акции се търгуват на БФБ-София.


Корпорация за технологии и иновации АД е наследник на създадения през юни 1996 г. Национален приватизационен фонд Съединение, който участва в първата вълна на масовата приватизация.


Капиталът на компанията е в размер на 24 000 064 лева, разпределен на 24 000 064 броя акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 лев. Тя има 32 юридически лица за акционери, които притежават 16 917 455 бр. акции и още 25 033 акционери физически лица, които са собственици на 7 082 609 книжа с право на глас. Тези данни непрекъснато се променят с оглед на това, че непрекъснато се купуват и продават акции от инвеститори на БФБ-София АД.


Корпорация за технологии и иновации най-редовно разпределя част от печалбата си като дивидент за своите акционери. През 1997 г. той е 0.05 лв. на акция, за 1998 г. - 0.048 лв., за 1999 г. - 0.048 лв., за 2000 г. - 0.048 лв., за 2001 г. - 0.048 лв., за 2002 г. - 0.0168 лв., за 2003 г. - 0.0168 лв., за 2004 г. - за 0.0168 лв., за 2005 г. - 0.0168 лв. и за 2006 г. - 0.0168 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във