Банкеръ Daily

Новини

Континентал Холдинг планира за увеличи капитала си

Бившият приватизационен фонд Континентал Холдинг АД - Перник свиква редовно общо събрание на акционерите си на 11 май. То обсъди предложение за извършване на допълнителни парични вноски от акционерите и определяне условията за това. Основният капитал в края на миналата година е в размер на 453 275 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас и номинал от 1 лев.
Ще се обсъди доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството, годишния отчет за 2009 г. и анализа на експерт-счетоводителя. Холдингът приключи миналата година с нетна загуба размер на 34 хил. лв., която е по-висока от предходната година, когато беше 26 хил. лева. Причината за този резултат са нарасналите с 20% разходи за дейността до 36 хил., както и намалелите приходи, които са само 2000 лв. при 4000 лв. година по-рано. Постъпленията на компанията са само от получени лихви по предоставени парични средства. Дружеството не извършва самостоятелна стопанска дейност, а дъщерните предприятия не са разпределяли дивиденти през миналата година.
Акционерите ще гласуват и по предложението за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите - Емил Божинов Иванов, Антоанета Георгиева Стойкова и Даниела Георгиева Петрова, за дейността им през 2009 година.
При липса на кворум общото събрание ще се състои на 28 юни на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 27 май.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите и техните пълномощници в седалището на дружеството.
Континентал Холдинг е наследник на бившия приватизационен фонд Континентал АД, създаден за участие в търговете за масовата приватизация през 1996 година. Холдингът притежава дялово участие в няколко публични и непублични дружества, като само в Завод за голямогабаритни машини АД - Перник, което произвежда универсални стругове от фамилията С, държи мажоритарния пакет (52.5%). Компанията майка обаче не участва в управлението му. Холдингът притежава 1% във ваканционна селище Дюни АД, 5.21% в Химремонтстрой АД и 4% във Ветпром - Радомир.
Вземанията на бившия приватизационен фонд са от Ладимекс-Л ООД и са в размер на 20 392 лв., но не съществува риск от ликвидността му, защото плащанията са текущи. Задълженията в края на миналата година са 18 хил. лв., но те са текущи.
През последните три години холдингът увеличава паричните си средства, като в края на 2009-а са общо за 16 хил. лева.
Основна част от дейността на холдинга през тази година включва, както и досега, мерки за подпомагане на дъщерното дружество Завод за голямогабаритни машини АД при разработване на нови изделия и разширяване на международните пазари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във