Банкеръ Daily

Новини

Констатирани са 2 250 нарушения при 807 процедури за обществени поръчки 1.2 млрд лв. през 2010-а

Общо 2 250 нарушения при 807 процедури за обществени поръчки на стойност 1.2 млрд лв. е констатирала Агенцията за държавна финансова инспекция. Това сочи справка с отчета на ведомството на миналата година, приет от правителството на днешното му заседание. Констатираните нарушения са 58 % от общо проверените през годината 1 391 обществени поръчки на стойност 2.2 млрд лева.
Установени са и 206 случая на непроведени процедури за възлагане на обществени поръчки на стойност над 72 млн. лв. при наличие на основания за това. Най-много непроведени процедури са установени в общини (118 случая) и в търговски дружества с държавно участие в капитала (42 случая). За нарушенията при обществени поръчки са съставени 2 280 акта за установяване на административни нарушения срещу 905 лица. Констатираните виновно причинени вреди са на стойност 3.1 млн. лв., от които по време на инспекциите са възстановени 259 хил. лева. За 2.7 млн. лв. вреди са съставени 30 акта за начет срещу 41 длъжностни лица, а за останалите са направени предложения за търсене на отговорност по Кодекса на труда или по общия исков ред.
По време на инспекциите са предотвратени вреди за 575 хил. лв., които са в резултат на събрани вземания от недължимо изплатени суми по договори.
Установените нарушения на бюджетната и финансово-стопанската дисциплина,
за които органите на АДФИ налагат административно наказателна отговорност, са за 15 млн. лв. Съставени са 102 акта за установяване на административни нарушения срещу 64 лица и са предприети други действия. Установени са и други нарушения за 82 млн. лв., за които АДФИ не е компетентна да ангажира административно наказателна отговорност.
През 2010 г. са издадени 1 944 наказателни постановления по образувани
административно наказателни производства, с които са наложени глоби и имуществени санкции в размер на 1.4 млн лева.
Съгласно законовите правомощия, агенцията е предприела необходимите мерки - изпратени са на прокуратурата по компетентност 878 констатации от 131 доклада за финансови инспекции, на Агенцията за обществени поръчки - 930 констатации за установени нарушения в областта на обществените поръчки и са дадени 56 писмени указания на ръководителите на проверяваните организации за преустановяване на извършване на нарушения и/или отстраняване на вредоносни последици от тях.
За констатираните нарушения са уведомени отговорните разпоредители с
бюджетни кредити, общинските съвети, органите, упражняващи правата на собственост на държавата и общините в капитала на търговските дружества, както и съответните финансиращи органи.
Анализът на резултатите от инспекционната дейност налага изводите за
запазване на тенденцията на проявен интерес към дейността на агенцията, което
показва доверие към работата и професионализма на органите й на база на постъпили искания през 2010 година. Освен това се запазва тенденцията на увеличаване на броя на постъпващите постановления на прокуратурата за възлагане на финансови инспекции. За 2010 г. постановленията са 109, като по тях са възложени 178 финансови инспекции (с едно постановление може да се възложат инспекции в няколко обекта). Постигнатият обхват по постановления на прокуратурата е 70 на сто.
Друг важен извод е, че областта на обществените поръчки продължава да бъде рискова и е необходимо предприемане на действия за подобряване на ефективността на органите, отговорни за последващия контрол на процеса по възлагане и изпълнение на обществените поръчки.
Също така по време на финансовите инспекции са предотвратени и възстановени 834 хил лв. вреди на бюджетите на проверяваните организации. Това показва, че контролната дейност на АДФИ освен санкциониращ има и превантивен ефект и води до намаляване на риска от безконтролно разходване на публичните финанси.
Наложените глоби и имуществени санкции от 1.4 млн. лв. оказват дисциплиниращо и превантивно въздействие върху обектите на контрол и водят до повишаване на ефекта от инспекционната дейност на АДФИ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във