Банкеръ Daily

Новини

КОНСОРЦИУМ НЮ АЙ И ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ ЩЕ КОНСУЛТИРА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПО ПРОГРАМА ПРСР

Консорциумът на консултантските компании ЕЛАНА Инвестмънт и Ню Ай ООД е подписал рамково споразумение за предоставяне на консултантски услуги и техническа помощ за подготовка на проекти на Столична община и изготвяне на документи за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2007 -2013 г.) Продължителността на договора е до края на програмата - 2013 година. Той бе подписан вследствие на класиране на консорциума при проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, която беше проведена в периода май - октомври 2008 година.
През март 2009 г. ЕЛАНА Инвестмънт внесе за оценка в Държавен фонд Земеделие 100-я проект на свой клиент по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). За близо едната година от отварянето на ПРСР (от април 2008 г. досега), компанията има принос за 68 одобрени проекти на стойност близо 36 млн. лв. по мярка 121 на ПРСР, което представлява 9% от всички сключени договори по тази мярка (общо 788 договора към 10 март 2009 г.).
През последната година Ню Ай ООД консултира свои клиенти от държавната администрация, съдебната система и неправителствения сектор при подготовката и изпълнението на проекти по Оперативна програма Административен капацитет, сред които Върховен административен съд, Прокуратурата на Република България, Министерски съвет, Министерство на държавната администрация и административната реформа, Център за преводи и редакция към Министъра на държавната администрация и административната реформа, Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО), Национална асоциация на секретарите на общини (НАСО), Фондация Международни Градски Съдружници и др.
Цялата процедура на Столична община по избор на консултанти представляваше конкурс, в който участваха над 80 консултантски организации, като класирането бе обособено по отделни програми: ОП Регионално развитие, ОП Транспорт, ОП Развитие на човешките ресурси, ОП Конкурентоспособност, ОП Административен капацитет и Програма за развитие на селските райони. Консорциумът Ню Ай ООД и ЕЛАНА Инвестмънт е сред избраните консултанти, към които Столична община да се обърне с искане за оферти при необходимост от ползване на консултантските им услуги в рамките на програмите ПРСР и Административен капацитет. За консултиране по ПРСР общината избра два консорциума, от които ще изисква оферти преди начало на разработване на проект. Единият е Ню Ай ООД ЕЛАНА Инвестмънт, а другият - УИГ Интернешънъл УИГ България ВОКА Консулт ООД.
За ЕЛАНА Инвестмънт АД
ЕЛАНА Инвестмънт АД е консултант на бизнеса, като помага на своите клиенти да реализират инвестиционните си идеи чрез подбор и реализация на най-подходящите финансови решения. Компанията предлага консултантски услуги в търсенето на финансиране чрез разработване на предложения по европейски програми и фондове, както и други международни донорски програми. За периода 2000 - 2008 г. ЕЛАНА Инвестмънт АД е подпомогнала успешното разширяване и развитие на бизнеса на над 150 български предприятия и земеделски производители, като е разработила и реализирала успешно 111 проекта по програмите ФАР, САПАРД и ДФ Земеделие на стойност над 35 млн. евро. Компанията е изпълнила първия европейски проект по програма ФАР за България на стойност 3 млн. евро за консултиране на малки и средни предприятия (SRAFAS).
ЕЛАНА Инвестмънт е част от семейството от компании на ЕЛАНА Финансов Холдинг, една от най-големите небанкови финансови институции в България със 17-годишен опит на българския финансов пазар.
За Ню Ай ООД
Ню Ай ООД е консултантска компания с доказан опит в областта на управление и развитие на човешките ресурси, бизнес развитие и проектно консултиране. Компанията е регистрирана през 1995 г. и през 14-годишното си съществуване предоставя управленско, бизнес и проектно консултиране на частни компании, национални и местни власти, като допринася за устойчиво институционално и икономическо развитие чрез високото качество на експертизата и услугите, които предлага.
Една от основните дейности на компанията, в която е натрупан дългогодишен опит, е проектно консултиране, което включва:
- идентифициране на подходящи възможности за финансова подкрепа (Структурни и Кохезионен Фондове, Програми на общността; ЕИБ и ЕБВР), насочени към специфичните нужди на клиента;
- разработване на проектни предложения и тръжна документация, вкл. проекти с финансиране от Структурните и Кохезионен фонд в рамките на действащите в страната Оперативни програми;
- изготвяне на предпроектни проучвания и бизнес планове;
- управление, мониторинг и оценка на проекти с външно финансиране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във