Банкеръ Daily

Новини

КОНСОЛИДИРАНАТА ПЕЧАЛБА НА ЗАХАРНИ ЗАВОДИ В КРАЯ НА МАРТ Е 806 ХИЛ. ЛВ.

Поради цялостна реконструкция и модернизация на съществуващите имоти, машини, съоръжения и оборудване през последните години и въвеждане на нови технологии на производство, през І-то тримесечие на 2008 г. са влезли в експлоатация нетекущи активи (ДМА) за 79 хил. лв. и са направени разходи за придобиване 2.599 млн. лв. - основно машини, съоръжения и оборудване. Това става ясно от консолидирания финансов отчет на Захарни заводи АД - Горна Оряховица и Захар ЕАД - Стара Загора към 31 март.
Материалните запаси са намалени като цяло спрямо началото на годината с 785 хил. лв., като в т.ч. влиза увеличение на готовата продукция с 11.516 млн. лв., увеличение на незавършеното производство с 373 хил. лв и намаление на суровините и материалите с 12.544 млн. лева.
Търговските и други вземания са увеличени в края на март с 1.031 млн. лв. най-вече заради повечето на вземания от свързани предприятия (764 хил. лв.) и още 717 хил. лв. други краткосрочни вземания, както и от намалението на вземания от клиенти и доставчици с 474 хил. лева.
Нетекущите пасиви спрямо края на 2007 г. са увеличени с 9.158 млн. лв., в т.ч. основно заради увеличение от нетекущи задължения към банки - 3.466 млн. лв. и усвоен облигационен заем в размер на 5.867 млн. лева. Текущите пасиви пък бележат намаление с 8.754 млн. лв., като в т.ч. влизат 10.511 млн. лв. от намаление на задължения към финансови предприятия и увеличение на задължения към доставчици и клиенти с 808 хил. лева.
Доходът от акция през първото тримесечие на 2008 г.е печалба от 0.032 лв. при загуба от 0.91 лв. за същия период на миналата година. Консолидираният финансов резултат за тримесечието на текущата година за групата е 806 хил. лв. печалба.
До 31 март и предходните години не са начислявани и изплащани дивиденти на акционерите. Захарни заводи АД и Захар ЕАД развиват дейността си само на територията на Горна Оряховица. Дейността на фирмите няма сезонен характер.

Facebook logo
Бъдете с нас и във