Банкеръ Daily

Новини

КОН­СО­ЛИ­ДИ­РА­НА­ТА ПЕ­ЧАЛ­БА НА СЕ­ВЕР­КО­ОП ГЪМ­ЗА ЗА ПО­ЛУ­ГО­ДИ­Е­ТО Е 355 ХИЛ. ЛЕ­ВА

Се­вер­ко­оп Гъм­за хол­динг АД е ре­а­ли­зи­рал нет­на кон­со­ли­ди­ра­на пе­чал­ба за пър­во­то шес­т­ме­се­чие на 2006 г. от 355 хил. лв. спря­мо 742 хил. лв. за съ­щия пе­ри­од на ми­на­ла­та го­ди­на, спо­ред дан­ни­те от фи­нан­со­вия от­чет, пуб­ли­ку­ван от БФБ - Со­фия. Нет­ни­те при­хо­ди от про­даж­би на хол­дин­га на­ма­ля­ват с 15% до 4.74 млн. ле­ва. Фи­нан­со­ви­те при­хо­ди се по­ни­жа­ват поч­ти двой­но до 258 хил. лв. при 461 хил. лв. пре­ди го­ди­на. Раз­хо­ди­те за дей­ност­та са 4.58 млн. лв. в срав­не­ние с 5.32 млн. лв. към 30 юни 2005 го­ди­на. Кон­со­ли­ди­ра­на­та су­ма на ак­ти­ви­те на ком­па­ни­я­та на­рас­т­ва до 26.88 млн. лв. спря­мо 25.99 млн. лв. в на­ча­ло­то на та­зи го­ди­на. Кон­со­ли­ди­ра­ни­ят соб­с­т­вен ка­пи­тал е 19.31 млн. лв. при 19.28 млн. лв. към 31 де­кем­в­ри 2005 го­ди­на. Хол­дин­гът при­те­жа­ва ма­жо­ри­тар­но дя­ло­во учас­тие в ка­пи­та­ла на об­що 10 дру­жес­т­ва.
Нет­на­та кон­со­ли­ди­ра­на за­гу­ба на Се­вер­ко­оп Гъм­за хол­динг за пър­во­то три­ме­се­чие на та­зи го­ди­на в раз­мер на 131 хил. ле­ва.

Facebook logo
Бъдете с нас и във