Банкеръ Daily

Новини

КОНСОЛИДИРАНАТА ПЕЧАЛБА НА ГРУПАТА СОФАРМА ЗА ПЪРВИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА ПАДА ДО 17 МЛН. ЛЕВА

Нетната консолидирана печалба на групата Софарма за полугодието на 2006 г. намалява с 2.613 млн. - до 16.977 млн. лв., резултата от преди година, според данните от отчета на дружеството, представен от БФБ - София. Нетните приходи от продажби обаче бележат ръст до 65.271 млн. лв., в сравнение с 59.55 млн. лв. към 30 юни 2005 г., докато нетните разходи за периода намаляват с 54 на сто - до 1.9 млн. лева. При разходите с най-голям относителен дял са тези за материали - 25.5 млн. лв., следвани от разходите за външни услуги, с ръст от 50% - до 10.579 млн. лева. В консолидирания отчет на групата са включени дъщерните дружества Фармахим Холдинг ЕАД, НИХФИ АД, Ростбалканфарм ЗАО, Фармалогистика АД, Биофарм инженеринг АД, Българска роза - Севтополис АД, Софарма Трейдинг АД, Електронкомерс ООД и Софарма - Поланд ООД. В края на юни основният капитал на Софарма е 66 млн. лв. и той се разпределя между София АД с дял от 25.53 на сто, Телсо АД с 24.15% и Телекомплект АД, собственик на 21.92% от капитала.
Софарма АД свиква общо събрание на акционерите на 29 септември, което ще гласува за увеличение на капитала на дружеството със собствени средства от 66 млн. лв. - до 132 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във