Банкеръ Daily

Новини

КОН­КУ­РЕН­ТИ­ТЕ В МО­БИЛ­НИ­ТЕ КО­МУ­НИ­КА­ЦИИ СЕ СГЪС­ТЯ­ВАТ

Тре­ти­ят GSM опе­ра­тор - Ви­ва­тел (Vivatel), ще ак­ти­ви­ра мре­жа­та си в съ­бо­та (5 но­ем­в­ри). По­я­ва­та на па­за­ра на дъ­щер­но­то дру­жес­т­во на БТК - БТК Мо­байл, се очак­ва с ин­те­рес. Пред­виж­да­ни­я­та са, че то ще до­не­се ис­тин­с­ка кон­ку­рен­ция в мо­бил­ни­те ко­му­ни­ка­ции и дос­та по-нис­ки це­ни за пот­ре­би­те­ли­те.
Це­но­ви­те та­ри­фи, с ко­и­то тръг­ва Ви­ва­тел, са дос­та при­мам­ли­ви. Або­на­ти­те на тре­тия GSM опе­ра­тор ще мо­гат да го­во­рят в ця­ла­та стра­на по вся­ко вре­ме, за 37 сто­тин­ки на ми­ну­та (без ДДС), ка­то ми­ни­мал­на­та пър­во­на­чал­на так­су­ва­на про­дъл­жи­тел­ност на раз­го­во­ра ще е 30 се­кун­ди. Крат­ки­те тек­с­то­ви съ­об­ще­ния (SMS) ще стру­ват 16 сто­тин­ки.
Ця­ла­та стой­ност на все­ки раз­го­вор, SMS, как­то и на всич­ки ос­та­на­ли ус­лу­ги на Ви­ва­тел, ко­и­то кли­ен­ти­те са из­пол­з­ва­ли до 6 яну­а­ри 2006 г., ще им бъ­де въз­с­та­но­ве­на на 7 яну­а­ри 2006 го­ди­на, за­я­ви в съ­об­ще­ние до ме­ди­и­те ди­рек­то­рът на Про­дук­ти и ус­лу­ги на но­вия мо­би­лен опе­ра­тор Га­ри Рад­к­лиф.
Ви­ва­тел пред­ла­га спе­ци­ал­на офер­та и за биз­нес кли­ен­ти­те под мо­то­то По-мал­ко так­си, по­ве­че ми­ну­ти. Сре­щу 15 ле­ва ме­сеч­на так­са або­на­ти­те ще по­лу­чат 100 ми­ну­ти за раз­го­во­ри в мре­жа­та на опе­ра­то­ра и фик­си­ра­ни­те мре­жи в Бъл­га­рия.
Опе­ра­то­рът тръг­ва с пъл­но на­ци­о­нал­но пок­ри­тие и с на­бор от всич­ки ви­до­ве ус­лу­ги. При­чи­на­та за то­ва е мак­си­мал­но из­пол­з­ва­не на въз­мож­нос­ти­те на бив­шия дър­жа­вен те­ле­ком. То­ва поз­во­ли да бъ­дат сва­ле­ни зна­чи­тел­но раз­хо­ди­те по стар­ти­ра­не­то на мо­бил­ния опе­ра­тор.
Сте­фан Са­вов

Facebook logo
Бъдете с нас и във