Банкеръ Daily

Новини

Комисията за защита на конкуренцията отмени заповед на главния секретар на Министерство на земеделието

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на главния секретар на Министерство на земеделието и храните за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на картата на възстановената собственост по обособена позиция 4 – Съдебен район Варна.
Производството е образувано по жалба на „Геобазис” ООД, Варна. Регулаторът установи няколко нарушения на процедурата. На първо място се констатира изтекъл срок на валидност на офертите към момента на оценяването. На второ място, след като решението за определяне на изпълнител е обжалвано веднъж през 2010 г. и преписката е върната на възложителя за повторното оценяване на офертите, незаконосъобразно е определен нов състав на оценителната комисия без да е налице нова процедура.
На следващо място от Комисията са установили неточности и разминаване с изискванията на документацията в референциите на някои участници по отношение заложеното от възложителя условие кандидатите да притежават минимум 3 години опит в изпълнението на поръчки със сходен предмет на дейност, както и да са изпълнили минимум 5 подобни договора през последните три години.
Комисията за защита на конкуренцията връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап издаване на заповед за възобновяване работата на комисията за провеждане на процедурата при спазване указанията в мотивите на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във