Банкеръ Daily

Новини

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ВПИСА СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР

С решение от 12 юли Комисията за финансов надзор вписа Софарма Имоти АДСИЦ като публично дружество, както и емисията ценни книжа, издадена от дружеството в резултат на увеличение на капитала от 500 000 лева на 650 000 лева. Новата емисия е в размер на 150 000 обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една.

Facebook logo
Бъдете с нас и във