Банкеръ Daily

Новини

Ком холдинг - Димитровград отчете консолидирана печалба през първото тримесечие на годината

Цялостната дейност на Ком холдинг АД - Димитровград е обвързана преди всичко с дейността на дъщерните дружества. Притежаваните пакети акции в по-голямата си част са в дружества с производствена дейност от отрасли машиностроене и металургия. Изключение прави Сердика-Чирпан АД, която към настоящия момент фирмата е в ликвидация.
Като цяло резултатите на холдинга са в тясна зависимост от резултатите на дружествата, в които той има значително (от 25 до 50%) и контролно (над 50%) дялово участие.
Към настоящият момент Комхолдинг АД притежава контролен пакет акции от капитала на ФрикомАД и Сердика АД (в ликвидация), значителен пакет акции от Карловски тракторен завод - село Ведраре, КТЗ Болгар АД – Карлово и малцинствен от капитала на Завода за хладилна и климатична техника Хебър АД – Симеоновград, както и съвсем незначителен пакет от акции от капитала на Алкомет в Шумен и Агротехника АД - Карлово.
Холдинговото дружество има дялови участия в: Фриком АД – Симеоновград – 56.95%, КТЗ АД – село Ведраре – 33.33%, Хебър АД – Симеоновград – 4.53%, СердикаАД Чирпан (в ликвидация) – 50.01%, Маклер 2002 АД – 10%, Агротехника АД - Карлово – 6.5%, Алкомет АД - Шумен – 0.48%, Тракия папир АД – инвестиция в размер на 10 хил. лева и КТЗ Болгар – 32.26 процента.
Финансовият резултат на групата за първото тримесечие на 2011 г. е печалба в размер на 42 хил. лева, става ясно от консолидирания финансов отчет, представен в БФБ-София. За сравнение, преди година компанията завърши с нетна загуба от 45 хил. лева.
Нетните приходи от продажби леко намаляват до 193 хил. лв. при 205 хил. за същия период на 2010-а. Загубата от дейността за първите три месеца намалява от 247 хил. лв. до 147 хил. лв. в края на март.
Ком холдинг е акционерно дружество, учредено през 1996 г. като приватизационен фонд Компакт за неопределен срок.
Основният капитал на Ком холдинг е в размер на 331 246 лева, разпределен в 331 246 бр. обикновени безналични акции с право на глас и всяка с номинална стойност от 1 лев. Всяка една от тях дава право на един глас в общото събрание на акционерите.
Към 31 март Компакт холдинг ООД - София притежава 41.85% от капитала на дружеството. Другите акционери са: ЕТ Амиго-Гочо Желев - Димитровград (0.151%), ЕТ Деникер-Денчо Керчев - София (0.181%), Стимел ООД - Момчилград (0.008%) и ЗК Български имоти АД - София (0.008%).
Група физически лица са собственици на 57.802% от книжата с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във