Банкеръ Daily

Новини

Коефицентът на безработицата е 12.3 на сто

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 66.6 на сто, а коефициентът на заетост е 58.3 на сто . Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). Коефициентът на безработица е 12.3%, или с 1.1 процентни пункта по-висок в сравнение със същия период на 2011 година. Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 236.8 хил., или 14.4% от всички неактивни лица в тази възрастова група - общо 1 645.2 хиляди души.


През второто тримесечие на 2012 г. общият брой на заетите лица (на възраст 15 и повече навършени години) е 2 913.7 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст - 46.2 на сто. В сравнение с второто тримесечие на 2011 г. броят на заетите намалява с 32.3 хиляди. През периода второ тримесечие 2011 - второ тримесечие 2012 г. намаление на заетостта се наблюдава само при мъжете. В тази група броят на заетите намалява с 2.1%, а относителният им дял от всички мъже на 15 и повече навършени години с 0.6 процентни пункта. От всички заети лица през второто тримесечие на 2012 г. 1 528.7 хил. (52.5%) са мъже и 1 385.0 хил. (47.5%) са жени.


С висше образование са 814.1 хил., или 27.9% от всички заети лица, със средно -1 773.1 хил. (60.9%), и с основно или по-ниско - 326.5 хиляди (11.2%). В сравнение с второто тримесечие на 2011 г. намаление се наблюдава както в броя на заетите лица с основно и по-ниско образование, така и на тези с висше образование.


От общия брой заети лица 3.5% (102.4 хил.) са работодатели, 7.3% (212.7 хил.) - самостоятелно заети (без наети лица), 88.4% (2 576.8 хил.) - наети лица, и 0.7% (21.8 хил.) - неплатени семейни работници. От наетите лица 1 860.0 хил. (72.2%) работят в частния сектор, а 716.8 хил. (27.8%) - в обществения. През второто тримесечие на 2012 г. в сектора на услугите работят 1 812.4 хил. (62.2%) от заетите лица, в индустрията - 907.2 хил. (31.1%), а в селското, горското и рибното стопанство - 194.1 хил. (6.7%).


От заетите лица 2 875.4 хил. са на възраст до 64 навършени години. Коефициентът на заетост за населението на 15 - 64 навършени години е 58.3%, съответно 60.8% за мъжете и 55.9% за жените. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 36.4%, съответно 40.1% за мъжете и 32.5% за жените. Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години (показател, включен в стратегия bdquo;Европа 2020rdquo;) остава на равнището от второ тримесечие на 2011 г. - 62.6% (65.4% за мъжете и 59.8% за жените), като при жените се увеличава с 0.4 процентни пункта, а при мъжете намалява с 0.4 процентни пункта. Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 481.3 хил., или 46.0% от населението в същата възрастова група, като в сравнение с второто тримесечие на 2011 г. се наблюдава увеличение на заетостта на жените от тази възрастова група.


През второто тримесечие на 2012 г. безработните лица в страната са 409.5 хил., от които 242.7 хил. са мъже и 166.8 хил. - жени. В сравнение с второто тримесечие на 2011 г. броят на безработните се увеличава с 10.0%.Коефициентът на безработица се увеличава с 1.1 процентни пункта и през второто тримесечие на 2012 г. е 12.3%, като при мъжете нараства с 1.5 процентни пункта, а при жените - с 0.7 процентни пункта, достигайки съответно 13.7 и 10.8%. Продължително безработни (от една или повече години) са 227.9 хил., или 55.6% от всички безработни лица, като в сравнение с второто тримесечие на предходната година броят им се увеличава с 9.8%. Коефициентът на продължителна безработица се увеличава с 0.6 процентни пункта и достига 6.9% през второто тримесечие на тази година. При мъжете коефициентът се увеличава с 0.9 процентни пункта, а при жените - с 0.3 процентни пункта, като достига съответно 7.7% за мъжете и 5.9% за жените. През второто тримесечие на 2012 г. от общия брой на безработните лица 338.5 хил., или 82.7% са имали предишна работа, а 71.0 хил., или 17.3% търсят първа работа. Коефициентът на безработица за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 20.7% (22.7% за мъжете и 18.0% за жените) и нараства с 1.7 процентни пункта спрямо второто тримесечие на 2011 г., като увеличението се дължи изцяло на нарастването на безработицата при мъжете от тази възрастова група (с 3.2 процентни пункта).

Facebook logo
Бъдете с нас и във