Банкеръ Daily

Новини

КНСБ: Продължава тенденцията на разработване на силно консервативен, предпазлив и рестриктивен бюджет, подчинен на строго фискални цели

Продължава тенденцията на разработване на силно консервативен, предпазлив и рестриктивен бюджет, подчинен на строго фискални цели. Това е становището на КНСБ по проекта за бюджет на страната за 2012 година. Такава висока степен на предпазливост създава съвсем слаби предпоставки за икономическо съживяване, ръст на заетостта, доходите и потреблението, твърдят от синдикалната организация.


Залага се на ръст на приходите от над 2.52 млрд. лв. , но за 2/3-ти от този ръст се разчита на средства от Европейския съюз. Сериозните разлики създават съмнения за силно подценяване на националния принос, а акцентът върху европейските средства изисква радикални мерки за повишаване степента на тяхното усвояване.Изключително атрактивното намерение за радикален ръст на капиталовите разходи с 43.8% изцяло се основава на средства от европейските фондове.Залага се на изключително нисък бюджетен дефицит (1.3 % от БВП), който е далече под необходимите нива дори в условията на криза и чийто размер блокира възможностите за предприемане на по-сериозни действия в областта на икономическата и социалната политика, посочват от КНСБ.


Същото задържане на възможностите се предопределя и от заложеното твърде ниско равнище на преразпределение през бюджета, което, ако се изключи вноската за ЕС, е едва 35.4% от БВП.


Увеличеното бюджетно финансиране на икономически дейности и услуги е съсредоточено почти изцяло в сектора на транспорта и съобщенията - 846 млн. лв. спрямо общите 991 млн. лева. Символичен е делът на промишлеността, строителството, селското стопанство, енергетиката и туризма, твърдят от КНСБ.


Отново се задържа ръста на доходите ndash; работни заплати, пенсии, социални плащания. Това за пореден път няма да позволи ръст на потреблението на домакинствата, а оттам и до съживяване на вътрешните продажби. Абсолютизирането на ръста на износа за икономическо съживяване не трябва да омаловажава ролята на вътрешното потребление.


Според КНСБ е драстичен спадът на преките чуждестранни инвестиции ndash; за 2 години над 5 пъти. Притокът на чуждестранни инвестиции спадна не само поради консерватизма на инвеститорите и страха от кризата. За България, която е страна с най-ниски данъци и най-ниски доходи, отдръпването на инвеститорите се дължи очевидно на фактори от съвсем друго естество, напр. тромава административна система, висок корупционен риск, лоша инфраструктура, ниско равнище и качество на публичните услуги. Илюзия е да се счита, че ниските данъци са решаващия фактор за привличането на чуждестранни инвестиции, а още по-малко това важи за сериозните и стратегически инвеститори. Ниският приток на преките чужди инвестиции ще бъде една от основните котви за ниските темпове на заетост и икономически растеж. В този смисъл буди недоумение подценяване значимостта на разработената от Агенцията за инвестиции Стратегия за привличане на чуждестранни инвестиции, твърдят още от КНБС.


Предвидените в бюджета 73 млн. лв. за финансиране на активни мерки на пазара на труда са крайно недостатъчни. Отново ще се разчита на европейските средства, но въпреки това се прогнозира запазване на сегашното равнище на безработица, категорични са от синдикалната организация.


Много силно се разчита на дълговите инструменти, като се създава възможност сегашния държавен дълг около 10.6 млрд. лв. към 31 август т.г. да нарасне до 15.3 млрд. лв. в края на следващата година. Това налага изключително добре обмислени решения, както за размера на дълга, така и за условията на обслужване.


За пореден път се предвижда радикално снижаване на минималното равнище на фискалния резерв от 4.5 млрд. лв. на 3 млрд. лева. В такава ситуация вече е крайно необходимо да се прецени кой е bdquo;санитарния минимумrdquo; на фискалния резерв и как да се увеличи контрола върху изразходването на резерва.


Остават съществени резерви в областта на данъчната политика, твърдят още от КНСБ. Пропускат се важни приходоизточници, като данъка върху финансовите транзакции (вече силно популярен в международен мащаб и възприет от Европейската комисия), прогресивното подоходно облагане, съчетано с необлагаем минимум, облагането на хазарта и други. Предвижданото увеличаване на акциза върху природния газ за производство на топлоенергия (дори и при комбинирано производство с ел.енергия) не е в унисон с директивите на ЕС, предвижданите промени при облагане с ДДС в областта на туризма силно ще затруднят дейността на туроператорите. За поредна година не се предвижда увеличаването на стимули за доброволно пенсионно и здравно осигуряване, застраховки bdquo;Животrdquo; , както и при осигуряване за безработица и квалификация. Отново не личи възприемането на нашето предложение за ръст на необлагаемия размер на ваучерите за хранене от 60 лв. на 80 лева, посочват още от Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във