Банкеръ Daily

Новини

Книжата на ВЕИ проджект дават право на лихва

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от ВЕИ проджект АД - Цапарево (VP9A), с ISIN код - BG2100021117, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 26 ноември (понеделник).


Самото плащане е насрочено за 2 декември, като лихвеният процент е фиксиран на 8.5% годишно.


Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 28 ноември.


Предметът на дейност на ВЕИ проджект е свързан с консултантска дейност, посредничество и производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.


Първата емисия облигации на фирмата е в размер на един милион евро, разпределени в двадесет броя лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, корпоративни книжа с номинална стойност 50 хил. евро. Лихвата е платима на всеки шест месеца, а изплащането на главницата ще се извърши еднократно на падеж. Облигационният заем е със срочност 60 месеца и трябва да се върне до 2 декември 2016 година.


Към края на юни акционерният капитал, който е в размер на 100 хил. лв., разпределен в същия брой акции с номинал от по 1 лв., се държи от Румен Иванов - изпълнителен директор, и Ирена Ялъмова - председател на съвета на директорите. Всеки от тях е собственик на 50% от книжата с право на глас.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във