Банкеръ Weekly

Новини

Книжата на Никром тръбна мебел са с лихва

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Никром тръбна мебел АД - Ловеч (A1AA), с ISIN код - BG2100044069, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане и на плащане на част от главницата, е 13 март (сряда).


Самото плащане ще бъде на 20 март, а лихвеният процент е равен на тримесечния EURIBOR плюс надбавка от 5.5% на годишна база. Общият размер на плащането по главницата е за 240 хил. евро, а за една облигация - 40 евро.


Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 15 март.


След 20 март лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху 4.08 млн. евро. Сделки на борсата, сключени след 13 март, ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на 680 евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във