Банкеръ Daily

Новини

Книжата на МКБ Юнионбанк дават право на лихвено плащане

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от ТБ МКБ Юнионбанк АД - София (M9QA), с ISIN код - BG2100017115, на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 20 септември (четвъртък).


Самото плащане ще бъде на 29 септември, като фиксираният лихвен процент е равен на 5.75% на годишна база.


Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 24 септември.


Емисията ипотечни облигации е в размер на петнадесет милиона евро, разпределени в 15 хил. броя лихвоносни, неконвертируеми, обезпечени дългови книжа, с номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка. Главница ще се изплати еднократно на датата на падежа, а лихвените плащания са на всеки шест месеца. Облигационният заем е със срок от 36 месеца, а падежът му е на 29 септември 2014 година.


В момента МКБ Банк - Будапеща контролира 94% от капитала на кредитната институция.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във