Банкеръ Daily

Новини

Книжата на Инвестбанк са с право на лихвено плащане

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от ТБ Инвестбанк АД - София (9GQC), с ISIN код - BG2100009088, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 6 декември (четвъртък).


Самото плащане ще бъде 13 декември, а лихвеният процент е фиксиран на 8% годишно.


Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 10 декември.


Емисията е в размер на единадесет милиона евро, разпределени в единадесет хиляди броя обикновени, ипотечни, лихвоносни, неконвертируеми, облигации, с номинална стойност хиляда евро всяка. Тя е издадени на 13 юни 2008 г. с падеж на 13 юни 2013 година.


Регистрираният капитал на Инвестбанк е в размер на 119 361 505 лв., разпределени в същия брой бикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции всяка с номинална стойност от по 1 лев. Феста холдинг АД е най-големият акционер с дял от 72.52%, а Петя Иванова Баракова - Славова държи 21.33% от книжата с право на глас.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във