Банкеръ Daily

Новини

Книжата на Интеркапитал ПД са с плащане на част от главницата

Последната дата за сключване на сделки на борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане на част от главницата (амортизация) по емисията облигации, издадени от Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ - София (4ICA), с ISIN код BG2100019079, е 7 август (вторник).


Плащането по главницата е на 14 август. Общият му размер е 125 хил. евро, а за една облигация - 25 евро. Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД, към 9 август.


След 14 август лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху 3.625 млн. евро. Сделки на борсата, сключени след 7 август, ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на 725 евро.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във