Банкеръ Daily

Новини

Книжата на Бросс Холдинг са с право на плащане по главницата

Последната дата за сключване на сделки на борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане на част от главницата (амортизация) по емисията облигации, издадени от Бросс Холдинг АД - Варна (9FNA), с ISIN код BG2100032064, е 24 август (петък). Самото плащането е насрочено за 31 август. Общият му размер е 999 999.96 евро, а за една облигация - 166.66666 евро.


Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД, към 28 август. След 31 август лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата, или върху 4 750 000.02 евро.


Сделки на борсата, сключени след 24 август, ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на 791.66667 евро.


Емисията е в размер на шест милиона евро, разпределени в 6 000 броя корпоративни, лихвоносни и обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка. Книжата бяха емитирани на 31 август 2006 година.


На 14 август се проведе общо събрание на облигационерите по тази емисия. Те взеха решение за промени в начина и срока на погасяване на главницата по облигационния заем. То ще стане в три плащания. Първото е на 28 февруари следващата година, когато притежателите на такива дългови книжа ще си разпределят общо 250 хил. евро. Второто е на 31 август 2013 г. и за него за предвидени плащания за 2.250 млн. евро, а последното ще бъде на 31 май 2014 г., като облигационерите ще си получат останалите 3.250 млн. евро.


Бросс Холдинг произвежда суровини и продукти за химическата промишленост. Основните му пазари , на които има водещи позиции, са страните от Централна и Източна Европа. Свиването на потреблението в България частично се компенсира с нарасналия износ и въвеждането на нови продукти с подобрени експортни възможности.

Facebook logo
Бъдете с нас и във