Банкеръ Weekly

Новини

Книжата на Асенова крепост са с право на лихва

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Асенова крепост АД - Асеновград (83NA), с ISIN код - BG2100002091, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 23 юли (понеделник).


Самото плащане ще бъде на 30 юли, а лихвеният процент е фиксиран на 11% на годишна база.


Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 25 юли.


Емисията корпоративни облигации е в размер на 6 млн. евро, разпределени в 6 000 броя лихвоносни неконвертируеми, обезпечени дългови книжа с номинална стойност 1 000 евро всяка. Срокът на облигационния заем е 72 месеца, а падежът му - на 30 януари 2015 година.


Компанията е има над 40 години опит в производството на гъвкави полимерни опаковки - транспортни, потребителски и фолии за селското стопанство и строителството, и повече от 20 години традиции в производството на тъкани торби и гъвкави контейнери от полимерни материали.


Традиционни нейни бизнеспартньори са фирми от химическата промишленост, стъкларски, циментови, за минерални торове и други, както и многобройни подразделения на хранително-вкусовата промишленост като млекопреработвателна, сладкарска, месопреработвателна.


Химимпорт Инвест АД контролира 76.23% от капитала на фирмата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във