Банкеръ Daily

Новини

Книжата на Артекс Инженеринг са с лихва

Сделки с облигациите от емисията, издадена от Артекс Инженеринг АД - София (A84A), с ISIN код ndash; BG2100016083, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, могат да се сключват до 20 декември (четвъртък).


Поредното плащане е насрочено за 3 януари 2013 г., като плаващият лихвен процент е равен на тримесечния EURIBOR плюс надбавка от 3% годишно.


Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 27 декември.


Първата емисия облигации, издадена от Артекс Инженеринг АД, е в размер на шест милиона евро, разпределени в шест хиляди броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, неконвертируеми, обезпечени с първа по ред договорна ипотека и първи по ред особен залог дългови книжа, с номинална стойност 1 000 евро всяка. Лихвените плащания са на три месеца, а падежът на облигационния заем е на 3 юли 2015 година.


Предметът на дейност на Артекс Инженеринг АД е свързан с проектиране, инженеринг, строителство и сделки с недвижими имоти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във