Банкеръ Daily

Новини

КФН задължи Булгари Резерв Пропъртис да не гласуват за освобождаване на мениджъри от отговорност

Комисията за финансов надзор е издала разпореждане, с което задължава Булгари Резерв Пропъртис АДСИЦ, София, да не подлага на гласуване т. 1 от дневния ред на свиканото на 5 май (респективно на 20 май) общо събрание на акционерите на дружеството. Предложението е да не се гласува освобождаването от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството Явор Драганов и Красимира Маринова за дейността им за периода, през който са изпълнявали тази функция.
Дружеството е учредено през март 2007 г. с неограничен срок на съществуване. То е специализирано в инвестиране на паричните средства набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, както и извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във