Банкеръ Daily

Новини

КФН ЗАБРАНИ ГЛАСУВАНЕТО НА ЛИКВИДАЦИЯТА НА СЛЪНЧЕВ БРЯГ

Ралица Агайн, заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление Надзор на инвестиционната дейност, е издала разпореждане, с което задължава публичното дружество Слънчев бряг АД да не подлага на гласуване въпросите, включени в дневния ред на общото събрание на акционерите, насрочено за 27 юни, по реда на чл. 223а Търговския закон, а именно:
- Промени в състава на съвета на директорите на Слънчев бряг и вземане решение за безвъзмездно прехвърляне на елементи от инфраструктурата, собственост на туристическата фирма;
- включеното от Слънчев бряг холдинг АД предложение за приемане на решение за прекратяване на Слънчев бряг АД и откриване на производството за ликвидация на дружеството, определяне на срока на ликвидацията и назначаване на ликвидатори на дружеството;
Също така съветът на директорите на Слънчев бряг се задължава да не сключва безвъзмездни сделки за разпореждане с активи на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във