Банкеръ Daily

Новини

КФН ВПИСА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА ХИМИМПОРТ

На своето заседание на 9 юли Комисията за финансов надзор е взела решение за вписване на последваща емисия от акции, издадени от Химимпорт АД, София, с цел търговия на регулиран пазар в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
Тя е в размер на 89 646 283 броя привилегировани акции без право на глас, с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 2.22 лв. всяка. Книжата са с право на кумулативен гарантиран дивидент и гарантиран ликвидационен дял. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 149 999 984 лв. на 239 646 267 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във