Банкеръ Daily

Новини

КФН ВПИСА ПОСЛЕДВАЩА ЕМИСИЯ АКЦИИ НА ФЕЕИ

Комисията за финансов надзор е вписала в публичния регистър с цел търговия на регулиран пазар последваща емисия акции, издадена от Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ, София, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 972 270 лв. на 1 303 374 лева. Емисията е разпределена в 330 104 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във