Банкеръ Daily

Новини

КФН вписа новите акции на Сити Пропъртис

Комисията за финансов надзор вписа емисията акции, издадени от Сити Пропъртис АДСИЦ, София с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Тя е в размер на 650 хил. лева, разпределена в 650 хил. броя обикновени, поименни, безналични, акции с право на глас и с номинална стойност 1 лев всяка.


Емисията е в резултат на увеличение на капитала на Сити Пропъртис от 650 хил. лева на 1.3 млн. лева. Тя е вписана в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.


Дружеството със специална инвестиционна цел развива проекти в областта на туризма. Всичките нови акции, които са издадени по процедурата, са били изкупени, както е планирано в проспекта. А във фирмената каса са влезли общо 650 хил. лв., тъй като нови акции са с номинална и емисионна стойност от по 1 лв. всяка една.


Най-големите акционери в дружеството преди увеличението са били ГЕО Адвайзърс ЕООД с дял от 25% от акциите с право на глас, а Кънчо Марков Стойчев и Андрей Венелинов Райчев държат по 22.50% от капитала.


Към края на второто тримесечие фондът няма сключени договори за отдаване под наем на обекти, собственост на Сити Пропъртис. През тази година вече са сключени три договора, свързани с реализирането на идейния проект за изграждане на апартаментен комплекс за сезонно ползване в местността Табията в община Балчик в рамките на голф селището BlackSeaRama.

Facebook logo
Бъдете с нас и във