Банкеръ Daily

Новини

КФН вписа новия капитал на Асенова крепост

Комисията за финансов надзор е вписала емисия в размер на 1 335 155 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност 3 лева всяка, в резултат на увеличаване на капитала на Асенова крепост АД от 3 632 568 лв. на 7 638 033 лева.


Издаването на тези книжа е поради извършено преобразуване чрез вливане на Холдинг Асенова крепост АД в Асенова крепост АД. Химимпорт инвест АД обедини двете свои дъщерни дружества, за да оптимизира разходите и доразвие възможностите в пазарните им ниши. Бившият приватизационен фонд Холдинг Асенова крепост АД се вля във фирмата за производството на гъвкави полимерни опаковки Асенова крепост АД. Тъй като те са публични, то договорът за преобразуване, както и докладите на управителните органи на участващите в преобразуването дружества и докладът на проверителя, бяха одобрени от Комисията за финансов надзор.


Основен акционер и в двете фирми беше Химимпорт инвест. В Асенова крепост делът му е равен на 75.95%, а в холдинга - 92.72% от книжата с право на глас.


Фабриката Асенова крепост, която е основана през 1964 г. има опит в производството на гъвкави полимерни опаковки - транспортни, потребителски и фолии за селското стопанство и строителството. Повече от 20 г. фирмата произвежда и тъкани торби и гъвкави контейнери от полимерни материали. В технологичен план Асенова крепост затваря цялостния производствен цикъл от изходни полимери до крайни изделия.


През миналата година и капиталът на най-големия производител на полимерни опаковки на Балканския полуостров Асенова крепост беше увеличен от 1 232 568 на 3 632 568 лева. В резултат на това инвестиционната му програма беше подсилена с 10 млн. лева. С парите от публичното предлагане се осигуриха средства за осъществяване на основната дейност на дружеството - производство и търговия с полимерни опаковки и материали. Предприятието е в групата Химимпорт инвест от юли 2009 г., когато КФН одобри сделката за придобиване.


Холдинг Асенова крепост притежава дялове в две дъщерни предприятия: АК Пластик ООД (99.105%) и Асела АД (51.39%). Другите му инвестиции са в Асенова крепост АД (13.587%), Заваръчни машини АД (25.522%) и в ЕМПИ АД (33.98%).


Така след приключването на процедурата още един бивш приватизационен фонд ще изчезне от регистъра на Комисията за финансов надзор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във