Банкеръ Daily

Новини

КФН ВПИСА ЕМИСИЯТА АКЦИИ НА АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ

Комисията за финансов надзор е вписала в публичния регистър емисия на Адванс Екуити Холдинг АД, София, в размер на 23 961 308 лв., разпределена в 23 961 308 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка. Тя е издадена в резултат на увеличение на капитала на компанията с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
Предвидено е средствата от увеличението да се използват за финансиране на съществуващите дъщерни компании на Адванс Екуити Холдинг, както и за инвестиции в нови проекти.
Адванс Екуити Холдинг е дялов инвеститор със средносрочен и дългосрочен интерес в частни (непублични) компании. Дружеството е учредено в началото на 2006 г., а от средата на същата година придоби публичен статут чрез увеличение на капитала през БФБ-София.
Фокусът на дружеството е насочен към инвестиране на набраните от капиталовия пазар средства в прохождащи, млади и развиващи се частни компании, които притежават висок потенциал за растеж, както и способен и мотивиран мениджърски екип. Адванс Екуити Холдинг подкрепя финансово перспективни бизнес проекти срещу придобиване на собственост в компаниите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във