Банкеръ Daily

Новини

КФН разреши търговия на регулиран пазар в Европейския съюз на емисията акции, издадени от Монбат

На своето заседание на 9 февруари (сряда) Комисията за финансов надзор е потвърдила проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар в Европейския съюз на емисия акции, издадени от Монбат АД, София. Тя е в размер на 39 млн. лева, разпределени в 39 млн. броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка.
Книжата на компанията за производство на акумулатори се търгуват на Официален пазар акции, сегмент B, на БФБ-София. На 9 февруари (сряда) бяха изтъргувани 6 659 броя акции на Монбат АД - София (5MB) при средна цена от 6.757 лв. за дял.

Facebook logo
Бъдете с нас и във