Банкеръ Daily

Новини

КФН РАЗДАДЕ ЧЕСТИТКИ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ

След първите четири проверки на дейността на инвестиционните посредници са съставени 15 акта за административни нарушения и са отправени препоръки и задължителни предписания на проверените лица. Това реши късно в четвъртък (22 ноември).
На Карол АД са съставени десет акта, от които се разбира, че били застрашени интересите на клиентите му, както и стабилността на капиталовия пазар. Поводът е приемането на заявки за записване на акции от увеличението на капитала на Трейс Груп Холд АД. Посредникът е приел от петима свои служители такива заявки на обща стойност 110.5 млн. лева. Сумата явно не отговаря на реалните финансови възможности на служителите - факт, установен от представените в хода на проверката. Според комисията с тези си действия инвестиционният посредник значително е намалил шансовете на останалите си клиенти, които са подали поръчки според реалните си финансови възможности да запишат желания брой акции от емисията, като по този начин е застрашилo интересите им. Освен това са създадени предпоставки за последващо изкривяване на цената на съответните финансови инструменти при вторичната им борсова търговия, което пък застрашава стабилността на капиталовия пазар.
На ФК Фина-С АД са съставени два акта. Според комисията дружеството е поставило в неравностойно положение клиентите си, когато е приемало заявки за записване на акции от първичното публично предлагане на акции от капитала на Корпоративна търговска банка АД и при приемане на заявки за записване на акции от увеличението на капитала на Трейс Груп Холд АД. В тези случаи посредникът е изисквал като авансово плащане различни суми от отделни свои клиенти, а от други свои клиенти е приемал такива заявки, без да изисква авансово плащане или друго обезпечение.
На Елана Трейдинг АД са съставени два акта. И те са мотивирани с неравностойно третиране на клиентите на посредника и застрашаване на сигурността на капиталовия пазар, отново при приемане на заявки за записване на акции от увеличението на капитала на Трейс Груп Холд АД. Инвестиционният посредник е изисквал различни обезпечения от клиенти - кандидати за тези ценни книжа, и същевременно е приемал заявки за записване на такива акции от други свои клиенти, без да изисква обезпечение.
Посредникът е застрашил стабилността на пазара на ценни книжа, приемайки от 49 лица заявки за записване на акции от увеличението на капитала на Трейс Груп Холд АД на обща стойност 1 082 900 000 лв., без да отчете рискът от евентуална невъзможност клиентите да заплатят цената.
На Елана Трейдинг е отправено задължително предписание при предстоящото първично публично предлагане на книжа на Енемона АД да установи и представи в комисията не по-късно от 23 ноември 2007 г., точни и ясни критерии за оценка на клиентите си, така че при бъдещи първични публични предлагания да може да преценява дали подобна инвестиционна услуга е подходяща за всеки от тях. Инвестиционният посредник следва да установи и ясно да оповести на всички участници на капиталовия пазар с какви суми се явяват клиентите му при подаване на заявки, както и основанията, за да задели такива средства.
На Авал Ин АД е съставен един акт. Дружеството не е уведомило заместник-председателя на комисията за решението на управителния си орган лице от отдела за Вътрешен контрол да съвместява различни функции. Отправени са препоръки за съобразяване дейността на инвестиционния посредник с изискванията на Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници и Наредба № 38.

Facebook logo
Бъдете с нас и във