Банкеръ Daily

Новини

КФН публикува обзор на застрахователния и здравноосигурителния пазар за 2009 г

Комисията за финансов надзор публикува обзор на застрахователния и здравноосигурителния пазар за 2009 година.
Редица икономически фактори оказаха негативно влияние върху развитието на застрахователния пазар през 2009 година. Въпреки посочените фактори застрахователите успяха да устоят на финансовата и икономическа криза и разполагат с достатъчно средства, които да осигурят тяхната ликвидност и платежоспособност. Това е посочено в обзора за предходната година.
Намалената продажба на нови автомобили; намалението при покупките на лизинг; ограничаването на кредитната активност от страна на местни финансови институции; несигурността относно бъдещите доходи на домакинствата, влияеща пряко върху склонността им за спестяване чрез закупуване и поддържане на животозастраховки; конкурентни продукти на пазара, които предлагат по-висока доходност (банковите депозити).
За разлика от много други държави не се наложи застраховател да получи държавна подкрепа, за да се осигури финансовата му стабилност. Може да се каже, че се запази доверието на потребителите към дейността на застрахователите.
Бъдещото развитие на застрахователния пазар е пряко обвързано с подобряване на макроикономическата среда и преодоляване на негативните ефекти от влошената икономическа среда, което е предпоставка за възстановяване на високите темпове на неговото развитие.
В България застрахователният пазар е доминиран от общото застраховане. България се нарежда на едно от последните места сред европейските страни по относителен дял на животозастраховането в общия застрахователен бизнес. Животозастраховането, което се развиваше с по-бързи темпове от общото застраховане през последните няколко години, промени посоката на темпа си на растеж през 2008 г. и 2009 г. към намаляване. Брутният премиен приход, реализиран от дружествата, извършващи дейност по доброволно здравно осигуряване за 2009 г. възлиза на 38 258 хил. лв. и отчита ръст от 26,3 % на годишна база. Здравноосигурителната плътност се изчислява на 5,06 лв. на човек от населението, а проникването на 0,06 % при отчетени за 2008 г. съответно 3,98 лв. и 0,05 %.

Facebook logo
Бъдете с нас и във