Банкеръ Daily

Новини

КФН ПУБЛИКУВА ОБЗОР НА НЕБАНКОВИЯ ФИНАНСОВ СЕКТОР

КФН публикува пазарен обзор на небанковия финансов сектор през третото тримесечие на 2007 г. Разглеждат пет основни аспекта от състоянието и развитието на небанковия финансов сектор.
Първата част представя броя на поднадзорните лица съответно към 30.06.2007 г. и 30.09.2007 г., получените и отнети от КФН лицензи и разрешения за извършване на дейност през третото тримесечие на 2007 г., както и броя на нотификациите, получени и изпратени от КФН, във връзка със свободното предоставяне на услуги на територията на ЕС.
В края на третото тримесечие на 2007 г. броят на колективните инвестиционни схеми (КИС) достига 61, от които 50 са договорни фондове, а 11 са инвестиционни дружества. През отчетния период дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) увеличават броя си със 7 дружества, 6 от които извършват секюритизация на недвижими имоти, а едно е специализирано в секюритизация на вземания, като с тях общият брой на АДСИЦ достига 54. Значително нараства броят на нотификациите, получени от КФН, както от инвестиционни посредници (42 за трето тримесечие на 2007 г.), така и от застрахователи (18 за трето тримесечие на 2007 г.) и застрахователни посредници (64 за трето тримесечие на 2007 г.).
Акцент в обзора на небанковия финансов сектор се поставя и на чуждестранното участие в капитала на поднадзорните лица на КФН. В графики са представени относителните дялове на притежавания капитал на небанковите финансови посредници съответно от държави членки на ЕС, България и трети страни.
На трето място в публикацията се проследява динамиката в броя и активите на поднадзорните лица на КФН по тримесечия през последните три години поотделно за небанковите инвестиционни посредници, колективните инвестиционни схеми, дружествата със специална инвестиционна цел, застрахователите и здравноосигурителните дружества, както и пенсионноосигурителните дружества.
Динамично развитие се наблюдава на пазарите на услуги, предлагани от колективни инвестиционни схеми и дружества със специална инвестиционна цел. Активите на АДСИЦ надхвърлят един милиард лева към 30.09.2007 г., а тези на КИС в края на третото тримесечие възлизат на 890 млн. лв. Стабилен и постоянен ръст се наблюдава и в стойността на активите на управляваните от пенсионноосигурителните дружества фондове, които към 30.09.2007 г. са 2 159 млн. лв. и бележат ръст на годишна база от 56,66%.
Структурата на тримесечния обзор на небанковия финансов сектор поставя акцент както върху състоянието на отделните пазари в края на третото тримесечие на 2007 г., така и върху развитието им през последните три години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във