Банкеръ Daily

Новини

КФН ПРОСПЕКТА НА МЕТИЗИ ЗА ИЗДАВАНЕ НСА ОБЛИГАЦИИ

Надзорът е потвърдил и проспекта на Метизи АД за емисията облигации в размер на 2 млн. лв., разпределени в 2000 бр. обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени облигации с номинална и емисионна стойност от 1000 лв. всяка. Облигационната емисия е със срок от 36 месеца и фиксирана годишна лихва от 7.325 на сто. Датата на емитиране е 21 февруари 2007 г., а на падеж - 21 февруари 2010 г., като плащанията ще бъдат на всеки шест месеца. Водещ мениджър на емисията е инвестиционният посредник София Интернешънъл Секюритиз АД.
Най-големи акционери в предприятието са Свилен Светославов Кръстанов с дял от 49.41% от капитала, ЕМУ АД, Велико Търново с 20% и Сименон ЕООД, София с 19 на сто.
Метизи е основано през 1978 г. и първоначалното име на дружеството е Завод за стоманени телове и въжета с производствен капацитет от 100 хил. тона телове и 47 хил. тона въжета. То e единствен в България и най-голем на Балканския полуостров производител на стоманени телове и въжета. Продуктовата листа включва повече от 400 наименования и размери.
Продукцията му намира приложение в рудо- и въгледобива, енергетиката, металургията, строителството, машиностроенето, селското стопанство и много други отрасли на индустрията.
Метизи предоставя своята продукция на повече от 280 български фирми, а експортният му дял е повече от 60% от годишния обем на производство и е ориентиран към клиенти от Гърция, Македония, Албания, Германия, Северна Африка и др.

Facebook logo
Бъдете с нас и във