Банкеръ Daily

Новини

КФН потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции „Пи Ар Си” АДСИЦ

Комисията за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличението на капитала на „Пи Ар Си” АДСИЦ, София . Емисията е в размер на 1 462 500 лева, разпределени в 146 250 броя обикновени акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност 10 лева всяка. Вписва горепосочената емисия акции във водения от КФН регистър.
Регулаторът прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници. Приетите изменения са свързани с обмена на информация между европейските надзорни органи, допълнителния капитал на инвестиционните посредници, определяне на кредитни оценки и др. Допълненията са съобразени със 3 директиви на Европейския парламент.

Facebook logo
Бъдете с нас и във