Банкеръ Daily

Новини

КФН одобри проспектите на ЧЕЗ България

На своето заседание на 19 септември Комисията за финансов надзор одобри проспектите за допускане до търговия на регулиран пазар на емисиите акции, издадени от дъщерните дружества на ЧЕЗ.


Емисията на ЧЕЗ Електро България АД - София е в размер на 50 хил. лева, разпределени в пет хиляди обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 10 лева всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. За публично предлагане ще бъдат предложени 1 650 книжа от същата емисия, представляващи 33% от капитала на ЧЕЗ Електро България АД.


Софийската фирма е вписана като публично дружество, като и посочената емисия акции в регистъра на КФН с цел търговия на регулиран пазар.


Емисията акции, издадени от ЧЕЗ Разпределение България АД - София, е в размер на 1.928 млн. лева, разпределени в 192 800 обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 10 лева всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. Публично ще се предлагат 63 624 броя от същата емисия, или 33% от капитала на ЧЕЗ Разпределение България АД.


Комисията е вписала софийската фирма като публично дружество, както и посочената емисия акции в регистъра на КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във