Банкеръ Daily

Новини

КФН одобри проспекта за първично публично предлагане на акции на ИХ България

Комисията за финансов надзор е потвърдила проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличението на капитала на Индустриален холдинг България АД. Тя е в размер на 9 713 679 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1.03 лева всяка.
Горепосочената емисия акции е вписана във водения от КФН публичен регистър.

Facebook logo
Бъдете с нас и във