Банкеръ Daily

Новини

КФН ОДОБРИ ПРОСПЕКТ ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ФИА БЪЛГАРИЯ

Комисията за финансов надзор потвърди на 14 декември проспект за първично публично предлагане на емисия в размер на 525 хил. лв., разпределена в 525 хил. броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 9.31 лева всяка, които ще бъдат издадени в резултат на увеличение на капитала на ФИА България АД, София. Също така е вписана в публичния регистър и емисията акциии (в процес на емитиране).
Дейността на ФИА България АД е свързана с покупко-продажба на недвижими имоти, парцели и земеделска земя, както и развитие на недвижимата собственост. Дружеството е част от икономическа група ФИА Корпорейшън АД, Гърция, която притежава 67.09% от капитала на емитента.
ФИА България АД има едностепенна система на управление, като в съвета на директорите влизат Магдалини Маргарити - изпълнителен директор, Стефан Георгиев и Динко Черганлиев - членове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във