Банкеръ Daily

Новини

КФН ИЗДАДЕ ЛИЦЕНЗ НА СИТИ ПРОПЪРТИС АДСИЦ

Комисията за финансов надзор издаде лиценз на Сити Пропъртис АДСИЦ, София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти.
Надзорът е потвърдил и проспект за публично предлагане на 150 хил. броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени в резултат на първоначалното увеличение на капитала на дружеството.
Сред учредителите са Трансстрой-Бургас АД със 70% от капитала, и двата договорни фонда Ти Би Ай Динамик и Ти Би Ай Хармония с по 15 на сто. Председател на съвета на директорите е Стоян Тошев, заместник-председател - Янко Пашов, а изпълнителен директор е Велимир Тонков, който управлява и Трансстрой-Бургас АД. Компанията ще инвестира в жилищни, търговски и индустриални имоти, земеделска земя, парцели и офиси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във